CONSTITUCIÓ DE LA GRAN LOGIA SIMBÒLICA ESPANYOLA

ARTICLE PRIMER

La Francmaçoneria, institució essencialment filantròpica, filosòfica i progressista, té per objecte la recerca de la veritat, l’estudi de l’ètica i la pràctica de la solidaritat; treballa pel millorament material i moral, i pel perfeccionament espiritual, intel·lectual i social de tota la humanitat.
Té com a principis la tolerància mútua, el respecte als altres ia un mateix, i l’absoluta llibertat de consciència.
Considerant que les concepcions metafísiques i religioses són de domini exclusiu de l’apreciació de cada individu, rebutja qualsevol afirmació dogmàtica.
Té per divisa: Llibertat, Igualtat, Fraternitat.
Cada Francmaçó interpretarà la invocació a el Gran Arquitecte de l’Univers segons li dicti la seva consciència, amb el major respecte cap a les diferents interpretacions i cap als Germans que les sustenten.

ARTICLE SEGON

La Francmaçoneria té com a deure estendre cap a tots els components de la humanitat els llaços fraternals que uneixen els Francmaçons escampats per tota la superfície de la Terra.
Recomana als seus membres propagar els seus ideals a través del exemple, la paraula i els escrits, mantenint en tot moment la necessària discreció sobre els assumptes interns.

ARTICLE TERCER

És deure d’un Francmaçó, en tot moment, ajudar, il·lustrar i protegir al seu germà i defensar-lo contra qualsevol injustícia.

ARTICLE QUART

La Francmaçoneria considera el treball com un dels deures essencials de l’home i honra igual el treball manual que l’intel·lectual.

ARTICLE CINQUÈ

La Francmaçoneria té signes i emblemes d’alt significat simbòlic que només poden ser revelats per la Iniciació.
Aquests símbols presideixen, en les formes determinades pels diferents Ritus, els treballs dels Francmaçons, i els permeten reconèixer-se i ajudar-se per tota la superfície de la Terra.
La Francmaçoneria no imposa cap interpretació dogmàtica d’aquests símbols.
La Iniciació comporta diversos graus:
Els tres primers són els d’Aprenent, Company i Mestre. Aquest últim és l’únic que dóna als Francmaçons la plenitud dels drets maçònics.
Ningú pot ser dispensat de les proves prescrites pels rituals.

ARTICLE SISÈ

La sobirania s’exerceix a través de sufragi universal.

ARTICLE SETÈ

En les reunions maçòniques tots els Francmaçons són iguals. No existeixen entre ells més distincions que les de la jerarquia imposada per les diferents funcions.

OBJECTE, SEU

Sota el nom de Gran Lògia Simbòlica Espanyola ha una associació constituïda lliurement per Lògies Maçòniques, formades al seu torn per Francmaçons, que s’han adherit a la seva Constitució i als seus Reglaments Generals. Aquesta associació s’estructura de forma federativa i té per objecte posar en pràctica els principis establerts per la seva Constitució.
La Seu de la Gran Lògia Simbòlica Espanyola està a Barcelona.

TERRITORIALITAT

La Gran Lògia Simbòlica Espanyola limita la seva territorialitat a l’Estat espanyol. No obstant això, per decisió expressa de l’Assemblea General, podrà admetre l’existència de Lògies sota els seus auspicis en altres estats en els quals no hi hagi una Obediència de caràcter liberal, o en el cas de Lògies que desitgin expressament treballar en alguna de les llengües oficials de l’Estat Espanyol, fora d’aquest.

RITUS

El Ritu de l’Obediència és l’Escocès Antic i Acceptat, i en aquest Ritu es realitzen tots treballs que l’Obediència reuneixi. Això no és obstacle perquè, a nivell de Lògia, es puguin autoritzar altres Ritus reconeguts.